مصاحبه با رادیو پیام در دومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

مصاحبه با رادیو پیام در دومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران