لیست مقالات و ارجاعات به سی زان

تعدادی از مقالات منتشر شده که در آنها به پرینترهای سه بعدی سی زان ارجاع داده شده است

Maryam Ezoji, Mohammad Razavi-Nouri, Amir Masood Rezadoust

Influence of Layer Thickness on the Tensile Properties of the Samples Manufactured by Fused Deposition Modelling

Morteza Behzadnasab, Ali Akbar Yousefi

Effects of 3D printer nozzle head temperature on the physical and mechanical properties of PLA based product

Maryam Ezoji, Mohammad Razavi-Nouri, Amir Masood Rezadoust

Effect of Raster Angle on the Mechanical Properties of PLA 3D Printed Articles

Ahsan Moharramkhani, Mohammad Olamai

Technical Report Measurement Of The Percent Of SIZAN CO’s PLA Filament

Maryam Ezoji, Mohammad Razavi-Nouri, Amir Masood Rezadoust

Effect of Raster Angle on the Mechanical Properties of PLA 3D Printed Articles

keyboard_arrow_up