ساعات بازدید از نمایشگاه از ساعت ۱۶ الی  ۲۲ می باشد.